ביטול פסק בוררות

מהי בוררות

בוררות הינו הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.

מבוא
כאשר ניתן פסק בוררות, אפשרות הערעור לא תמיד תעמוד לרשות הצדדים. השונות בין בית המשפט לבין הבוררות ביחס לערעור, נובעת מהעיקרון לפיו הפניה לבוררות נעשית בדר"כ ברצונם של הצדדים.

 ×”צדדים יכולים לקבוע את  תנאי הבוררות ולאפשרות ההשגה על פסק הבורר. ההסכמה, היא זו המכוננת את הבוררות בין הצדדים ובהעדר סעיף ההשגה, לא ניתן לפנות לישוב הסכסוך בהליך של בוררות.

בשנת 2004 פסק בית המשפט העליון (בפס"ד רע"א 5991/02 עופרה גוירצמן ואח' נ רות פריד ואח(', כי ביטול פסק בוררות הינו צעד חריג, במקרה של צעד כזה צריך שיהיה בסיס חזק. ולכן ישנם 10 עילות אשר הינם רשימה סגורה המהווים עילה לביטול פסק בוררות (סעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968).

ביטול פסק בוררות

24.  ×‘ית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק ×–×” – בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

(1)  ×œ× ×”×™×” הסכם בוררות בר-תוקף;

(2)  ×”פסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;

(3)  ×”בורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;

(4)  ×œ× ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;

(5)  ×”בורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;

(6)  ×”ותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;

(7)  ×”ותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;

(8)  ×”פסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;

(9)  ×ª×›× ×• של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;

(10) קיימת עילה שעל פיה ×”×™×” בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין        ×¢×œ×™×• ערעור עוד.

 

חשוב לציין, כי סעיף 1 לחוק הבוררות, קובע כי הסכם בוררות יהיה בכתב, היעדר הסכם בכתב מהווה תנאי לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 24 (1) לחוק הבוררות.

מומלץ לפני הגשת ביטול פסק בוררות לקבל ייעוץ מעורך דין ודים לירן קולצינסקי המתמחה בתחום הבוררות.

מאמר זה אין מהווה עצה משפטית ו/או אינו בה להחליף יעוץ משפטי.

צרו קשר עוד היום עם ×¢×•×¨×š דין ×•×“ים לירן קולצי’נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.